LiveRamp Privacybeleid voor Diensten

Welkom bij het Privacybeleid voor Diensten van LiveRamp. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid voor Diensten zal u informeren hoe wij uw persoonsgegevens met betrekking tot onze producten en diensten verzamelen en verwerken voor en namens onze klanten.

Dit Privacybeleid voor Diensten is zo ontworpen dat u het gemakkelijk kan gebruiken, maar u kunt ons altijd mailen op: [email protected] als u vragen heeft. U kunt ons ook een e-mail sturen naar het voorgaande adres, of onze pagina “Your Rights” bezoeken om uw rechten uit hoofde van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (“AVG”) uit te oefenen.

Houd er rekening mee dat wij ons Privacybeleid voor Diensten van tijd tot tijd kunnen naar eigen inzicht kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat wij ons aan de wettelijke voorschriften houden en aan om zakelijke redenen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid voor Diensten die van u op invloed kunnen zijn, zullen we dit op een duidelijke en toepasselijke manier onder uw aandacht brengen, zoals door middel van een pop-upbericht bij een bezoek aan onze website, en zullen we de datum van dergelijke updates onder aan deze pagina toevoegen.

U kunt te allen tijde rechtstreeks terugkeren naar de hoofdpagina van ons Privacybeleid door te klikken op Overzicht.

1. Omvang van dit Privacybeleid voor Diensten

Dit Privacybeleid voor Diensten is van toepassing op de persoonsgegevens die wij voor en namens klanten ontvangen of verzamelen. Wij zijn een ‘gegevensverwerker’, wat betekent dat wij gegevens verwerken namens een van onze klanten of leveranciers en alleen in overeenstemming met hun instructies. Omdat wij een gegevensverwerker zijn, is onze klant of leverancier primair verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en voor de afhandeling van uw verzoeken.

LiveRamp Consent Manager

Voor onze toestemmingsbeheer tool LiveRamp Consent Manager zijn wij verwerker namens onze klanten die de LiveRamp Consent Manager gebruiken.

Waar dit privacybeleid voor diensten niet op van toepassing is

Dit Privacybeleid voor Diensten is niet van toepassing op:

Het verzamelen van persoonsgegevens over u door klanten van LiveRamp. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktijken voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden (inclusief het gebruik van uw persoonsgegevens in onze diensten in verband met het versturen van online reclame). Om meer te weten te komen over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze klanten (waaronder mogelijk ook persoonsgegevens over u), raden wij u aan het relevante privacybeleid van het bedrijf dat uw persoonsgegevens heeft verzameld of u reclame stuurt, te lezen. Verder raden wij u aan om contact op te nemen met dat bedrijf als u nog vragen heeft over de praktijken van dat bedrijf bij het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verzameld voor LiveRamp’s eigen direct marketing doeleinden. Voor informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals verzameld op onze websites en serviceapps en zoals gebruikt voor onze eigen direct marketing doeleinden, verwijzen wij u naar ons Marketing and Website Privacy Policy.

Websites van derden, plug-ins en apps waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt.

2. Persoonlijke gegevens LiveRamp verzamelt en / of anders processen over u

Wij kunnen de volgende categorieën van uw online persoonsgegevens bewaren:

 • Toestemmingsbeheerinformatie over u wordt verzameld wanneer u de LiveRamp Consent Manager tool gebruikt, bijvoorbeeld door in de tool op akkoord te klikken of later uw instellingen te bezoeken.

Deze informatie die we verzamelen of verwerken, kan worden onderverdeeld in verschillende subtypes van gegevens, en omvat:

 • Technische gegevens, zoals het internetprotocoladres (algemeen bekend als uw ‘IP-adres’), consent status, het type en de gebruikte versie van uw webbrowser, de instelling en locatie van de tijdzone, en andere toestemmingsbeheer gerelateerde gegevens waarvan een klant heeft aangegeven deze te verwerken;

LiveRamp verzamelt geen ‘speciale categorieën van persoonsgegevens’ (d.w.z., informatie over uw ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, seksleven, politieke opvattingen, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, of genetische/biometrische gegevens) of persoonlijke informatie over kinderen onder de 16 jaar.

3. Doeleinden waarvoor LiveRamp uw persoonsgegevens mag gebruiken

Het doel waarvoor LiveRamp uw persoonsgegevens voor en namens haar klanten zal gebruiken is om onze klanten in staat te stellen gebruik te maken van online toestemmingsbeheer. Een nieuwssite houdt bijvoorbeeld bij of u toestemming heeft gegeven voor het kunnen verzamelen van uw persoonsgegevens door de nieuwssite en in de toestemmingsbeheer-tool genoemde derden om u gerichte online advertenties te kunnen laten zien op de nieuwssite en andere websites.

4. LiveRamp’s wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Zoals besproken in Paragraaf 1 (Omvang van dit Privacybeleid voor Diensten) hierboven, zijn onze klanten die onze producten en diensten gebruiken verantwoordelijk voor de manier waarop zij persoonsgegevens gebruiken. r.

5. Uw keuzes en rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

LiveRamp respecteert dat u het recht heeft om controle te hebben over uw gegevens, en we geven u dan ook meerdere manieren om die controle bij ons te beheren. Zoals besproken in Paragraaf 1 (Omvang van dit Privacybeleid voor Diensten) hierboven, zijn onze klanten die onze producten en diensten gebruiken verantwoordelijk voor de manier waarop zij persoonsgegevens gebruiken, en om u in staat te stellen uw keuzes en rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder een recht op inzage, rectificatie, en verwijdering uit te oefenen.hieronder uiteengezette rechten en keuzes.

6. LiveRamp’s internationale doorgifte van persoonsgegevens

LiveRamp is een wereldwijde organisatie, wat betekent dat wij bij de uitvoering van onze diensten uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) kunnen doorgeven.

Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, eisen wij dat uw gegevens een mate van bescherming krijgen die vergelijkbaar is met de bescherming die wij zelf aan uw gegevens bieden. We doen dit door te eisen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben over de specifieke maatregelen die door ons worden gebruikt bij de doorgifte van uw persoonsgegevens naar buiten de EER, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected].

7. Gegevensbeveiliging

LiveRamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische, organisatorische en fysieke maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gewijzigd worden, openbaar gemaakt worden, of op ongeoorloofde wijze worden gebruikt. Daarnaast beperken we de interne toegang tot uw persoonsgegevens tot onze werknemers, aannemers en andere derden die een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om toegang te hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben ook procedures ingesteld om te reageren op een vermeende inbreuk op persoonsgegevens en we zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8. Bewaring van gegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot onze toestemmingsbeheer-tool worden zolang bewaard als waartoe onze klant ons opdracht geeft of totdat u deze verwijderd uit uw browser, voorzover wij daarbij als verwerker handelen. Als verwerkingsverantwoordelijke bewaren wij pseudonieme persoonsgegevens met betrekking tot uw toestemmingsverleden tot maximaal vijf jaar.

9. LiveRamp Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of hoe wij omgaan met privacy, neem dan contact met ons of onze Functionaris voor Gegevensbescherming op:

Per e-mail naar LiveRamp:

Per post naar LiveRamp:

 • LiveRamp Netherlands B.V., Reguliersdwarsstraat 108, 1017 BN Amsterdam
 • LiveRamp UK Limited, 1st Floor, Imperial House, 8 Kean Street, London WC2B 4AS, Vereinigtes Königreich

Per post naar onze DPO:

 • ePrivacy GmbH, Prof. Dr. Christoph Bauer, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Duitsland.
  Houd er rekening mee dat als gevolg van de huidige gezondheidssituatie de post mogelijk langzamer wordt verwerkt dan normaal. We raden u aan om ons een kopie van uw post per e-mail te sturen om de verwerking van uw verzoek te optimaliseren.
 • U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl). We zouden het echter op prijs stellen als u ons een kans geeft om uw zorgen ook direct met u te bespreken, en eerst contact opneemt met ons, voordat u zich tot de AP wendt.

10. Updates

Dit Privacybeleid voor Diensten is bijgewerkt:

 • 13 mei 2019, bijgewerkt en herzien om uw rechten en onze verplichtingen in het kader van de AVG duidelijker aan te pakken.
 • Juli 2019, bijgewerkt en herzien om duidelijker te kunnen vaststellen wanneer we een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zijn en wanneer we een verwerker zijn, en wanneer we vertrouwen op gerechtvaardigde belangen.
 • November 2019 en maart 2020, vertaald naar het Nederlands, en bijgewerkt en herzien om overeen te stemmen met de diensten aangeboden in Nederland.